Условия за сервиз

Сервизното посещение се осъществява след предварителна заявка от страна на клиента, подадена чрез съответната он-лайн форма.

Клиентът следва да посочи валидни данни за контакт във формуляра, тъй като цялата комуникация ще се осъществява чрез посочените данни (телефон и/или ел.поща).

Преди да изпратите заявката, моля уверете се, че уредът се използва правилно и по предназначение и установените проблеми на самия уред не са в следствие на небрежна употреба от страна на клиента.

След като е фиксирана дата и час за посещение, клиентът следва да осигури достъп на екипа до съответното/ите помещение/я, както и до уредът/ите за ремонт, а в случай че възникнат непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват посещението в посоченото време, следва да предупреди съответния служител на Малев Инженеринг ВТ ООД

По време на посещението, клиентът следва да формулира точно и ясно проблема и да отговори възможно най-изчерпателно на възникналите въпроси, с цел да се установи точно какво влияе на неправилната работа на уреда. В случай че уредът е част от по-голяма система и за нея има изготвена проектна документация, клиентът следва да я предостави за информация на сервизния екип, за да бъдат предприето съответните мерки за безопасност на цялата система, както и на потребителите и на самия сервизен екип.

Клиентът има право да получи отговор на възникнали въпроси по отношение на всички специфики, касаещи сервизното посещение, установения проблем и начина за неговото отстраняване.

В случай че сервизното посещение не касае уред в гаранционен срок, клиентът е длъжен да заплати цената за сервизното посещение, съгласно актуалната ценова листа на Малев  Инженеринг ВТ ООД с индивидуалните цени за резервни части и труд на сервизния екип.