Условия за профилактика

Профилактиката се осъществява след предварителна заявка от страна на клиента, подадена чрез съответната он-лайн форма.

Клиентът следва да посочи валидни данни за контакт във формуляра, тъй като цялата комуникация ще се осъществява чрез посочените данни (телефон и/или ел.поща).

След като е фиксирана дата и час за посещение, клиентът следва да осигури достъп на екипа до съответното/ите помещение/я, както и до уредът/ите за профилактика, а в случай че възникнат непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват посещението в посоченото време, следва да предупреди съответния служител на Малев Инженеринг ВТ ООД.

По време на посещението за профилактика, клиентът следва да предупреди екипа за всички специфики на помещението и на уреда, с цел да се осигури безопасност на екипа и на потребителите. В случай че има изготвена проектна документация за обекта, тя следва да бъде предоставена за информация.

Клиентът има право да получи отговор на възникнали въпроси по време на посещението, както по отношение на монтирания отоплителен уред, така и по отношение на неговата правилна експлоатация и поддръжка, както и други специфики, касаещи системата за отопление/охлаждане.

Клиентът е длъжен да заплати цената за профилактика, съгласно актуалната ценова листа на Малев Инженеринг ВТ ООД.