Условия за оглед

Оглед се осъществява след предварителна заявка от страна на клиента, подадена чрез съответната он-лайн форма.

Клиентът следва да посочи валидни данни за контакт във формуляра, тъй като цялата комуникация ще се осъществява чрез посочените данни (телефон и/или ел.поща).

След като е фиксирана дата и час за посещение, клиентът следва да осигури достъп на екипа до съответното/ите помещение/я за оглед, а в случай че възникнат непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват огледа в посоченото време, следва да предупреди съответния служител на Малев Инженеринг ВТ ООД

При възникнали въпроси по време на огледа относно спецификите на самото помещение, клиентът следва да отговори възможно най-изчерпателно, с цел да се избегнат неточности при определяне на необходимата мощност или вид на отоплителния уред. В случай че има изготвен проект за обекта, той следва да бъде предоставен за информация.

Клиентът има право да получи отговор на възникнали въпроси по време на огледа, както по отношение на предложения вид и мощност отоплителен уред, така и по отношение на монтажното място и други специфики, касаещи инсталация на система за отопление/охлаждане.