Условия за монтаж

Посещението за монтаж се осъществява след предварителна заявка от страна на клиента, подадена чрез съответната он-лайн форма.

Клиентът следва да посочи валидни данни за контакт във формуляра, тъй като цялата комуникация ще се осъществява чрез посочените данни (телефон и/или ел.поща).

След като е фиксирана дата и час за посещение, клиентът следва да осигури достъп на екипа до съответното/ите помещение/я, в което/които ще се монтира/т уреда/ите, а в случай че възникнат непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват посещението в посоченото време, следва да предупреди съответния служител на Малев Инженеринг ВТ ООД.

По време на монтажа, клиентът следва да посочи желаното монтажно място, като се съобрази с препоръките на монтажния екип относно най-подходящото място с цел правилна и безопасна експлоатация и поддръжка. Клиентът следва да предупреди екипа за всички специфики на сградата и в частност на помещението, включително трасето на комуникационните и на ел.мрежите, с цел да се осигури безопасност на екипа и на потребителите. В случай че има изготвена проектна документация за обекта, тя следва да бъде предоставена за информация и спазване на посочените в нея изисквания.

Клиентът има право да получи отговор на възникнали въпроси по време на монтажа, както по отношение на монтирания отоплителен уред, така и по отношение на неговата правилна експлоатация и поддръжка, както и други специфики, касаещи инсталацията на системата за отопление/охлаждане.

Клиентът е длъжен да заплати цената за монтажа, съгласно актуалната ценова листа на Малев Инженеринг ВТ ООД.